Zyýanly programma üpjünçiligi we ondan gaça durmagyň ýollary - Semalt size az hileleri görkezer

Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Julia Waşnewa zyýanly programma üpjünçiligi tarapyndan hüjüm edilende ýerine ýetirilmeli käbir hilelere gözüňizi açar.

Hemmämiz diýen ýaly durmuşymyzyň käbir böleginde kompýuter wiruslary we zyýanly programmalar bilen iş salyşdyk. Dogry diýýänmi? Wiruslaryň bolmagy gyzykly däl; tersine, onlaýn howpsuzlygyňyz we howpsuzlygy howp astyndadyr. Kompýuteriňiz haýallap başlanda, zyýanly programma üpjünçiliginden gaça durmaly we berk çäreleri görmeli wagtyňyz.

Pointshli nokatlarda gatlakly goragy ulanyň

Ilki bilen etmeli işiňiz, her nokatda gatlakly goragy ulanmak. Bu ulgamyňyzy web esasly hüjümlerden, onlaýn gowşak goralanlyklardan, wiruslary üýtgetmekden we göçürip almakdan gorar. Iň ýokary gorag üçin, tor howpuny goramak programma üpjünçiligini işjeňleşdirmeli we enjamy hepdede bir ýa-da iki gezek skanirlemeli. Şeýle hem, onlaýn howpsuzlygyňyz üçin çozuşyň öňüni alyş ulgamlaryny, Firewall, Insight, SONAR we Antivirus synap bilersiňiz. “Symantec Security Response” programma üpjünçiligimizi we operasiýa ulgamlarymyzy täzeläp durmaly diýýär.

Hüjümiň ýüzüni azaltmak

Hüjümiň üstüni ep-esli derejede azaltmak möhümdir. Ulanmaýan programmalaryňyzy aýyrmaly. Bu ýerde size ýokary töwekgelçilikli ýa-da duýgur nokatlaryň ulgamyňyza iň köp zyýan ýetirip biljekdigini aýdaýyn. Şonuň üçin enjamyňyzy günde bir gezek gözden geçirmeli we näbelli we islenmeýän programma üpjünçiligini gurmakdan uzak durmaly.

Adaty Symantec Endpoint Gorag sazlamalaryny gowulandyryň

Symantec ahyrky nokady goramak sazlamalaryňyzy gowulandyrmak möhümdir. Hatda birnäçe sazlamalar onlaýn goragda rewolýusiýa getirip biler. Sazlamalary talaplaryňyza görä saklamaly we hakerleriň sizi aldatmazlygy üçin gizlinligiňizi üpjün etmeli.

Brauzer plaginlerini täzeläň

Hüjüm edenleriň köpüsi brauzerleriňize baha berýärler we ulgamlaryňyza ýokaşmaga synanyşýarlar. Şonuň üçin brauzer sazlamalaryňyzy we plaginleriňizi täzeläp durmak möhümdir. Hiç haçan kompýuteriňizi ýa-da ykjam enjamyňyzy gözden geçirmän Internet Explorer, Acrobat, Flash we Abode Photoshop ulanmaly däl. Wiruslaryň we zyýanly programma üpjünçiliginiň köpüsi Internet Explorer arkaly ulgamyňyza girýär. Şeýlelik bilen, bu brauzerden daşda durup, Google Chrome ýa-da öz islegiňiz boýunça başga bir brauzeri synap görmek has gowudyr.

P2P ulanylyşyny bloklaň

Hakerleriň zyýanly programma üpjünçiligini ýaýratmak üçin ulanýan iň aňsat we çalt usullaryndan biri, deň-duşdan (P2P) torlardyr. P2P ulanylyşyny elmydama bloklamaly. Munuň üçin P2P däl syýasatlary döredip we ýerine ýetirip bilersiňiz, kompýuteriňizi ulanmak çäklendirilen bolmaly, hiç bir daşarky enjam enjamyňyza girip bilmez. Şeýlelik bilen, kompýuteriňiziň zyýanly programma üpjünçiliginden we wiruslardan ep-esli derejede halas bolmagyny üpjün edip bilersiňiz.

AutoRun-y öçüriň

“AutoRun” -y öwrüp, wiruslaryň we zyýanly programma üpjünçiliginiň gelmegini duruzyp bilersiňiz. Bir zady göçürip alanyňyzda, kompýuter enjamyňyza gereksiz zatlar gurulmazlygy üçin ony elmydama öçürmeli.

OShli OS ýamalarynyň ulanylýandygyna göz ýetiriň

Iň soňkusy, ýöne her bir OS patchynyň dogry ulanylýandygyna göz ýetirmeli. “Apple”, “Microsoft” we “Google” ýaly kompaniýalar her aý global müşderileri üçin hyzmat paketlerini, howpsuzlyk bukjalaryny we hotfiksleri çykarýarlar. Olaryň önümleri operasiýa ulgamlarymyzdaky kemçilikleri düzetmäge kömek edýär. Şol önümleriň islendigini alyp, iň ýokary howpsuzlyk we onlaýn gorag üçin kompýuteriňize gurnap bilersiňiz. Mac OS X, Windows ýa-da başga bir operasiýa ulgamyny ulanýarsyňyzmy, brauzerleriňizi we programmalaryňyzy aýda bir ýa-da iki gezek täzelemeli.

mass gmail